Yapı Malzemelerinin Yanıcılık Sınıfları
Yapı malzemelerinin yanıcılık sınıfları ile ilgili dokümanı görmek için tıklayınız.
Yapılarda Cam Seçiminin Önemi
Şeffaf camın cephelerde ve iç mekanda giderek daha fazla kullanılmasıyla birlikte doğru cam seçimi de önem kazanmaktadır. Doğru cam seçimi yapılamayan projelerde;
• Binayı soğutamamak v e/ veya ısıtamamak
• Yeterli miktarda doğal ışık alınamaması sebebiyle yapay aydınlatmadan kaynaklanan elektrik tüketiminin artması,
• Tersi durumda ise içeriye kontrolsüzce ışık alınması sebebiyle iç mekanda kamaşma sorunu,
• İnsan çarpması sonucu yaralanma riski, 
• Saldırı ve hırsızlık girişimleri sonucu maddi kayıplar yaşanması,
• Gürültü kaynaklı fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar gibi farklı sorunlar yaşanabilmektedir.
Ayrıca uygun cam kalınlığının belirlenememesi veya ısıl kırılma hesabının yapılmaması gibi sebeplerle camlarda kırılmalar da yaşanabilmektedir.Sonradan çözülmesi pek de mümkün olmayan bu sorunları projenin ihtiyaçları doğrultusunda tasarım aşamasında, doğru teşhisi koyarak tanımlamak ve uygun cam seçimiyle aşmak söz konusu olabilmektedir.
Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü hangi camın hangi kalınlıkta ve ne sebeple tercih edileceği büyük önem taşımaktadır. İşte bu noktada çözüm ortağınız OPTİMAL MİMARLIK olarak proje özelinde sunduğumuz “Cam Danışmanlık” hizmeti ile projelerimizde minumum maliyet - maksimum fayda noktasını yakalamak tayız.
Aynı zamanda doğru çözümlenmiş iç mekanlarda;
• Gün ışığının iç kısımlara daha fazla ulaşmasını sağlamak,
• Ayna kullanımı ile ışığı yansıtarak ortamın aydınlık seviyesini arttırarak, mekanın daha ferah ve geniş algılanmasını sağlamak,
• Camın yarı saydamlığından faydalanarak farklı ve modern desenlerdeki buzlu camlar ile iki mekanı birbirinden ayrılabilmek,
• Boyalı camlar ile mekanlara renk katmak mümkündür. 
Isı Geçirgenlik Katsayısı ( U value : W/m2 K )

Malzemenin ne kadar ısı ilettiğini, dolayısıyla yalıtım seviyesini ve her malzemede değişkenlik gösteren değerdir. Diğer bir deyişle; kalınlığı d(m) olan bir malzemenin paralel iki yüzeyinin sıcaklıkları arasındaki fark 1K=1ºC olduğunda 1 saatte 1 m yüzeyden dik olarak geçen ısı miktarıdır.  Bu değerin düşük olması, yalıtım değerinin yüksek olduğunu gösterir.Isı geçirgenlik katsayısı; malzemenin ısıl direnciyle ilgilidir, ısıl direnç artarsa ( kullanılacak levha kalınlığı artırılması ısıl direnci artıracaktır ) ısı geçirgenlik katsayısı da düşecektir. Isı İletkenlik Katsayısı (W/mK)
Isı yalıtım malzemesinin birbirine dik 1m mesafedeki, 1m2'lik yüzeyi arasından, sıcaklık farkı 1ºC olduğunda geçen ısı miktarıdır.

Aylık Isıtma Enerjisi İhtiyacı (QI,ay) :
Isıtma sisteminden ısıtılan ortama bir ay içinde verilmesi gereken ısı enerjisi miktarıdır. Birimi “J ”dir.
Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı (QI,yıl) :
Isıtma sisteminden ısıtılan ortama bir yıl içinde verilmesi gereken ısı enerjisi miktarıdır. Birimi “J ”dir. 
Binanın Özgül Isı Kaybı (H) :
İç ve dış arasında 1 K sıcaklık farkı olması durumunda binanın dış kabuğundan iletim ve havalandırma ile birim zamanda kaybedilen ısı enerjisi miktarıdır. Birimi “W/K”dir. 
Aylık Ortalama Dış Sıcaklık (Tdış) :

Dış sıcaklığın aylık ortalama değeridir. Birimi “0 C” dir. 

Aylık Ortalama İç Sıcaklık (Tiç) :
İç sıcaklığın aylık ortalama değeridir. Birimi “0 C” dir. 
Binanın İç Isı Kazançları (φI) :
Binanın ısıtma sisteminin dışında, ısıtılan ortam içinde bulunan ısı kaynaklarından, ısıtılan ortam birim zamanda yayılan ısı enerjisi miktarıdır. Birimi “W”dir.
Güneş Enerjisi Kazançları (φg) :
Isıtılan ortama birim zamanda, doğrudan ulaşan güneş enerjisi miktarıdır. Birimi “W”dir. 
Isı Kazancı Kullanım Faktörü (η) :
İç ısı kazançlarının ve güneş enerjisi kazancının toplamının ortamın ısıtılmasına olan katkı oranıdır. Bina Kullanım Alanı (An) Binanın ek kullanım alanıdır. Birimi “m2 ”dir. 
Binanın Brüt Hacmi (Vbrüt) :
Binayı çevreleyen dış kabuğun ölçülerine göre hesaplanan hacimdir. Birimi “m3 ”tür. 
Binanın Isı Kaybeden Yüzeylerinin Toplam Alanı (Atop) :
Dış duvar, tavan, taban/döşeme, pencere, kapı vb. Yapı bileşenlerinin ısı kaybeden yüzey alanlarının toplamı olup, dış ölçülere göre bulunur. Birimi “m2 ”dir. 
Atop / Vbrüt Oranı :
Isı kaybeden toplam yüzeyin (Atop ) ısıtılmış yapı hacmine (Vbrüt) oranıdır. Birimi “m-1”dir.
Isıl Geçirgenlik Direnci (m2 K/W)
Isı geçirgenliğin aritmetik olarak tersidir. R sembolü ile gösterilir. (rezistans)
Bağıl Nem
Havadaki mevcut su buharı miktarının o sıcaklıktaki havanın içinde bulunabilecek en yüksek su buharı miktarına oranıdır.

Yoğuşma, Terleme
Sıcaklık düşmesi sonucu havadaki su buharının su haline geçtiği bir sıcaklık derecesi vardır. Yoğuşma sıcaklığı adı verilen bu değer her sıcaklık ve bağıl nem yüzdesine göre değişir. Bağıl nem oranı artarsa, ortam sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı arasındaki fark azalır. Fark azaldıkça yalıtım kalınlığı artar.Dış duvarların iç yüzeyinde yoğuşma olmaması için yüzey sıcaklığının yoğuşma noktası üzerinde olması gerekir. Bunun için ya iç mekanı gereğinin çok üzerinde ısıtmak, ya da duvarda ısı yalıtımı yapılarak iç yüzey sıcaklığının artırılması gerekir.
Buhar Difüzyon Direnç Katsayısı

Su buharı, sıcaklık ve bağıl nem ile değişen kısmi buhar basıncı, yüksekten aza doğru ilerlerken bir direnç ile karşılaşır. Tüm yapı malzemelerinin 1 m lik yüzeyi, kalınlığına bağlı olarak buhar difüzyonuna direnç gösterir. Bu direncin, havanın buhar difüzyon direncine oranlanmasına buhar difüzyon direnç katsayısı denir. Isı yalıtım malzemelerinde, detaya göre değişmekle birlikte, genellikle buhar difüzyon direnci yüksek olması idealdir.
Bu katsayıya etki eden faktörler :
• Malzemeye bağlı olmayan sıcaklık
• Malzemeye bağlı olan
• Hücre cidar kalınlığı,
• Hücre duvarlarındaki kohezyon
• Kapalı hücre olması
• Küçük hücre olması
• Homojenlik
Yoğunluk ( kg / m3 ):

Birim hacimdeki malzemenin ağırlığıdır. İdeal olan, boyutsal kararlılık ve mekanik dayanım açısından en uygun yoğunlukların kullanılmasıdır. Dolayısıyla malzeme seçimi yapılırken konuda uzman kişilere danışılmalıdır.

Sıcaklık Dayanımı (ºC):
Malzemenin uygulandığı yerde maruz kalacağı sıcaklık önceden belirlenmeli ve bu sıcaklığa uygun malzeme seçilmelidir.
Mekanik Dayanım (kPa):
Isı yalıtım malzemelerinin mekanik dayanımları genellikle, malzemede %10 deformasyon oluşturan basma gerilmesi değeri olarak kabul edilir.

Su Emme:
Isı yalıtım malzemelerinde su emme oranlarının sıfır veya sıfıra yakın olması idealdir
Boyutsal Kararlılık:
Malzemelerin sıcaklık veya basınçla şekil değiştirmeleri çok az olmalıdır.
Buhar Difüzyon Direnç Katsayısı
Su buharı, sıcaklık ve bağıl nem ile değişen kısmi buhar basıncı, yüksekten aza doğru ilerlerken bir direnç ile karşılaşır. Tüm yapı malzemelerinin 1 m lik yüzeyi, kalınlığına bağlı olarak buhar difüzyonuna direnç gösterir. Bu direncin, havanın buhar difüzyon direncine oranlanmasına buhar difüzyon direnç katsayısı denir. Isı yalıtım malzemelerinde, detaya göre değişmekle birlikte, genellikle buhar difüzyon direnci yüksek olması idealdir.
Bu katsayıya etki eden faktörler :
• Malzemeye bağlı olmayan sıcaklık
• Malzemeye bağlı olan
• Hücre cidar kalınlığı,
• Hücre duvarlarındaki kohezyon
• Kapalı hücre olması
• Küçük hücre olması
• Homojenlik
Gün Işığı Geçirgenlik: ( VT veya Tvis, visible transmittance)
Güneş enerjisi toplam geçirgenliğinin 3 mm renksiz camla kıyaslanmasıdır. 3 mm şeffaf cam, ışığın yaklaşık %87 sini geçirir.Daha düşük gölgeleme katsayısı, daha iyi güneş kontrolü demektir.
Gün Işığı Yansıtma ( dış ) :
Cama gelen ışığın cam tarafından geri yansıtılan yüzdesidir.
Güneş Enerjisi Toplam Geçirgenlik (SHGC: Solar Heat Gain Coefficient ):
Cam üzerine gelen toplam güneş enerjisinin içeriye giren yüzdesidir. Daha düşük güneş enerjisi toplam geçirgenlik değeri, daha iyi güneş kontrolü demektir. Güneş Enerjisi sıcak havalarda kaçınmak soğuk havalarda ise faydalanmak istediğimiz bir olgu. Dolayısı ile aydınlanmanın daha az olacağı ancak daha da az ısınacak kuzey cephelerde seçimimizi ışığın ve ısının daha çok geçirildiği camdan yana kullanmamız mantıklı olabilecektir. Ancak sıcak iklimlerde ise güneş enerjisi soğutma giderlerini arttıracak olduğundan mümkün olduğunca kaçınmak isteriz. Soğuk iklimlerde pasif solar enerjisinden azami faydalanmak için yüksek SHGC tercih edilir. (>0.55) Sıcak iklimlerde ise 0.4'den az olması tavsiye edilir.
Gün Işığı - Güneş Enerjisi kazanç oranı (LSG: Light-to-Solar Gain Ratio):

Geçmişte ısı kazancını azaltan camlar aynı zamanda gün ışığını da azaltıcı etki yapıyorlardı. Fakat bugün solar kazanç katsayısını düşürürken gün ışığı kazancında aynı oranda düşüşe sebep olmamak mümkün. İşte bu özelliği belirtmek açısında Gün Işığı Kazancı / Güneş Enerjisi Kazancı oranından bahsetmek anlamlı olmaktadır.

Gölgeleme Katsayısı (SC: Shading Coefficient):
Güneş enerjisi toplam geçirgenliğinin 3 mm renksiz camla kıyaslanmasıdır. Daha düşük gölgeleme katsayısı, daha iyi güneş kontrolü demektir.Bu katsayı hangi pencere için verildi ise o pencerenin solar ısı kazanç katsayısının aynı çevresel koşullarda ve aynı şekilde ışınım alan tek kanatlı 3 mm şeffaf camlı standart referans bir pencerenin solar ısı kazanç katsayısına oranıdır. Bu değerin 1'den büyük olması güneşten kazancın arttırılmasında, küçük olması da güneşten kazancın azaltılmasında ve dolayısıyla güneş kontrolü yapılmasında göz önünde tutulur. SC değerini 0.87 ile çarparak SHGC değerini bulabiliriz.